EVEL ÜVERT koosolek toimub 16.septembril

EVEL ühisveevärgi ja kanalisatsiooni regulatsiooni töörühma (ÜVERT) järgmine koosolek toimub 16. septembril algusegal kell 11.00 Keskkonnaministeeriumis.

Koosoleku päevakava:

11:00 – 12:00 Tsentraalse veemajanduse arendusfondi mudel
12:00 – 12:30 Alternatiiv: investeeringute kogumine vee-ettevõttesse
12:30 – 12:40 Hinnang regulatsioonile. Informatsioon küsitluse tulemustest.
12:40 – 13:00 Edasine tööplaan

 

EVEL RVPT (reoveepuhastite kompetentsi) töörühm koguneb koosolekule 10.septembril.

RVPT koosolek toimub teisipäeval, 10.septembril Tallinnas Järvevana tee 3 (Ülemiste veepuhastusjaamas) 5.korrusel.

Koosoleku päevakord:

10.00-10.15 kogunemine, kohvi
10.15 – 11.15 arutleme veepuhastuse operaatorite kutsestandardi teemal. Külla tuleb Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor hr Rein Oselin. Uurime koosoleku käigus, kes oleks valmis osalema kutsestandardi töörühmas Kutsekojas (st EVEL ettepanekud Kutsekojale).
11.15 – 12.00 arutame ja lõpetame ära Olev Elmiku poolt tõstatatud eelpuhasti teema. Võtame kokku hääletuse tulemuse ja lisame inimeste hääled, kes elektrooniliselt ei hääletanud. Hääletuse protsessist tõusetunud lahtiste küsimuste arutelu jätkamise/mittejätkamise otsustamine.
12.00-12.30 lõunapaus
12.30 – 13.30 arutame jätkuvalt reoveepuhastite tõhususe uuringu projekti metoodikaid (Vallo Kõrgmaa poolt saadetud dokumentide alusel, mis loodame saada enne koosolekut).
13.30 – 14.30 korralduslikud küsimused:
- kuidas elektroonilise hääletusega saaks olla efektiivsem (eelpuhasti teema valguses)
- eelmisel koosolekul tehti kaks ettepanekut, millega sooviks edasi liikuda.

Väljavõtted 28.05.2014 koosoleku protokollist: 

Punkt 6.2. RVPT võiks ümberkujundada ka joogiveepuhastuse kompetentsirühmaks alarühmana.

Ettepanek 10.09 koosolekule: selgitada, kes RVPT liikmetest on joogiveepuhastuse kompetentsirühmas RVPT alarühmana kompetentsed tegutsema ning nimetada joogivee kompetentsirühma alarühma liikmete ja juhi kandidaadid. Selgitada, kas ja kellele võiks esitada kutse kandideerida joogivee kompetentsirühma liikmeks (kes täna ei kuulu RVPT-sse). Teha EVEL juhatusele ettepanek RVPT ümberkujundamiseks joogiveepuhastuse kompetentsirühmaks alarühmana (vajalik EVEL juhatuse otsus muuta RVPT töökorda vastavalt (kehtiv töökord manuses). EVEL juhatuse koosolek on kavas 2.okt 2014.)

Punkt 6.4. RVPT võiks arutada tippspetsialistide grupi moodustamist, kes võiks pakkuda teenust probleemide lahendamiseks (nagu kunagi oli põllumajanduses).

Ettepanek 10.09 koosolekule: nimetada RVPT liikmed alatöörühmana, kes töötavad välja teenust pakkuvate tippspetsialistide toimimise kontseptsiooni ja esitavad selle arutamiseks RVPT järgmisele koosolekule.

14.30 – 15.00 muud küsimused (olemasolul).

Kutse seminarile “Ohtlikud ained heitvees – õigusaktid ja nende praktiline mõju vee-ettevõttele”

Kutsun teid seminarile
 
 

“Ohtlikud ained heitvees – õigusaktid ja nende praktiline mõju vee-ettevõttele”
Seminar toimub neljapäeval 4.septembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad siithttp://www.evel.ee/File/Teekond%20EVELi.PDF 
Päevaka:
10.00 – 10.15 Kogunemine, kohvi
10.15 – 12.00 ohtlike ainetega seotud õigusaktide tutvustamine (EU regulatsioon ja Eesti õigusaktid) – Rene Reisner,  veeosakonna juhataja Keskkonnaministeerium
12.00 – 12.45 õigusaktide rakendamine sh segunemispiirkonna määramine – Taimar Ala, peadirektori asetäitja; Mariina Hiiob, vee peaspetsialist Keskkonnaamet
12.45 – 13.15 lõunapaus
13.15 – 13.45 kavandatavad muudatused õigusaktides, EVELi ettepanekud – Marja-Liisa Soone, EVEL õigusnõunik
13.45 – 15.00 õigusaktide rakendamise praktilisi näiteid konkreetsetes vee–ettevõtetes – kooskõlastamisel
15.00 – 15.30 Arutelu, kohvi
Seminar on EVEL liikmetele tasuta. Palun võtke kaasa sularaha lõunasöögi eest tasumiseks ca 3 eurot. Mitteliikmetele on seminari hinnaks 25 eurot + käibemaks.
Palun osalemine registreerida hiljemalt 3.septembri ennelõunat aadressil evel@evel.ee või kodulehel SIIN .
Lugupidamisega
Vahur Tarkmees
Tegevdirektor
Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)
Mob: +372 5309 2153
www.evel.ee 
Skype: vahur.tarkmees

Kutse seminarile “Tee ja teetööde kvaliteedinõuded praktikasse!”

1. juulist 2014 jõustus määrus Tee ja teetööde kvaliteedinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003 

Teemat käsitlesime põgusalt 26.-27.mail evelÜVVK koolituse raames. Nüüd on määrus jõus ja ehk pisut enam ka praktikasse juurdumas ning varasemal koolitusel osalenud soovisid, et Sulev Puumeister selgitaks teemat põhjalikumalt.

Kutsun teid seminarile “Tee ja teetööde kvaliteedinõuded praktikasse!” neljapäeval 21.augustil 2014, kus Sulev Puumeister annab veelkord ülevaate kehtima hakanud määrusest ja teeb üksipulgi selgeks, kuidas tee ja teetööde kvaliteet tuleb praktikas tagada.

Sulev Puumeister on AS Tallinna Vesi omanikujärelevalve teostaja.

Päevakava:
10.00 – 10.15 kogunemine ja kohvitamine
10.15 – 12.00 teemakäsitlus
12.00 – 12.30 lõunapaus
12.30 – 14.00 teemakäsitlus
14.00 – 14.15 turgutame kohviga
14.15 – max 16.30 teemakäsitlus

Seminar toimub Tallinnas Järvevana tee 3 peamaja viiendal korrusel uues SINISES KLASSIRUUMIS (EVEL bürooga samas majas ja korrusel). 

Teekonnajuhise leiad siit: http://www.evel.ee/File/Teekond%20EVELi.PDF

Seminaril osalemine on tasuline: EVEL liikmetele on maksumuseks 15 eurot (+ käibemaks) ja mitteliikmetele 25 eurot (+ käibemaks). Hind sisaldab koolitust, lõunasööke ja kohvipause.

Palun registreeruge osalemiseks EVEL veebil SIIN või saatke e-mail evel@evel.ee (märkides ära osalejate nimed ja ettevõtted). 

Lugupidamisega

Vahur Tarkmees
Tegevdirektor
Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)
Mob: +372 5309 2153
E-mail: vahur.tarkmees@evel.ee
www.evel.ee 
Skype: vahur.tarkmees

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) RKA hanketeade

 

 

 

 

Hanke nimetus:

“Reoveekogumisaladel vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva, kuid potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks”.

Hankija:

Eesti Vee- ettevõtete Liit (EVEL), Järvevana tee 3, 10132 Tallinn, reg.kood 80091146.

Lisateave:

Hankija esindajaks hankeprotsessis on EVEL tegevdirektor Vahur Tarkmees, evel@evel.ee  , mob: +372 53092153.

Hanke iseloomustus:

Projekti eesmärgiks on reoveekogumisaladel (RKA) seni korrastamata veevarustuse ja reoveekäitlusega elanikkonnaga piirkondade kaardistamine ning meetmete kavandamine, tagamaks seni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) ühendamata elanikele kvaliteetne joogivesi ning neilt loodusesse juhitava heitvee vastavus õigusaktide ja keskkonnalubade nõuetele. Projektiga aidatakse kaasa Eesti veemajanduskavade eesmärkide (sh veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine) saavutamisele ning joogivee direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmisele.

Projekti käigus kaardistatakse Eesti reoveekogumisaladel seni ÜVK-ga liitunud ja liitumata tarbijaskond, ÜVK teenuse pakkujad ning joogivee- ja reoveekäitlusseadmete tehniline seisukord ja vajadus, sh vajadus kompetentsi tõstmise järele. Peamine põhjus projekti elluviimiseks on vajadus aidata kaasa ÜVK seaduse nõuete järgimisele Eestis määratud reoveekogumisaladel tagamaks veekogude seisundi paranemist. Projekt aitab kaasa ka EL direktiivide 91/271/EÜ ja 98/83/EÜ rakendamisele, mis eeldab reoveepuhastite ja joogiveetöötlusjaamade rekonstrueerimist ning uute rajamist, samuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamist ning amortiseerunud torustike rekonstrueerimist.

Rahastajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 90%; EVEL 10%

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind

Hankelepingu kestus: 210 päeva

Hankedokumentide (HD) taotlemise tähtpäev:  12. juuni 2014 kell 17.00

Pakkumuste esitamise kuupäev: 12. juuni 2014

Pakkumuste esitamise keel: eesti keel

Hankedokumentide taotlemise ja väljastamise tingimused:

Hankija väljastab hankedokumendid (HD) e-posti teel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale vastava taotluse saamisest. Vastavas taotluses peab huvitatud isik ära tooma oma nime, kontaktandmed (aadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-post). Taotlus HD saamiseks saata e-posti aadressil evel@evel.ee .

Hankes osalemise tingimused:

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:

  1. Pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta (2011…2013) netokäive peab olema igal aastal minimaalselt viiskümmend (50) tuhat eurot.

Pakkuja esitab loetelu pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta.

  1. Pakkuja peab viimase 36 kuu vältel alates pakkumuse esitamise tähtajast olema teostanud vähemalt kolm käesoleva hankega sarnast tööd. Sarnased tööd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine, ÜF meetmest “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” rahastatud veemajandusprojekti rahastustaotluse koostamine, veemajandusprojekti teostatavus- , finants- või tasuvusanalüüsi koostamine.

Pakkuja esitab andmed vähemalt kolme sarnase töö kohta koos nime, teostamise aja ja tellija nime ning kontaktandmetega.

  1. Pakkuja peab esitama meeskonna järgmise pädevusega isikutega:
    1.  projektijuhi, kes omab kõrgharidust ja vähemalt 3. aastast punktis 2 nimetatud sarnase töö teostamise juhtimiskogemust (projektijuhina) ning oskama väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas;
    2. analüütiku, kellel on keskkonnatehnoloogi pädevus ning kellel on kogemus andmete kogumises ja töötlemises, tunneb vastavaid programme ning andmete kogumise ja analüüsi metoodikaid;
    3. spetsialisti, kellel on oskused kaardimaterjali koostamiseks.

Projektijuht võib olla analüütiku või spetsialistiga samas isikus juhul, kui isik vastab ka projektijuhile esitatud pädevusele.

Pakkuja esitab projektijuhi, analüütiku ja spetsialisti CV, milles on selgesti nähtuv informatsioon nõutud hariduse, pädevuse ja kogemuse kontrollimiseks.

Kui üks isik on samal ajal nii projektijuhi kui analüütiku või spetsialisti rollis, siis peab see olema selgelt CV-s väljendatud.

SA KIK on välja kuulutanud ÜF V taotlusvooru

Hea vee-ettevõtja,

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusel (KIK) on käimas V taotlusvoor, kust saab veel ka täna taotleda toetust veemajanduse infrastruktuuri kaasajastamiseks.

Toetust saab taotleda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja taastamiseks reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivalendi. Samuti saab toetust küsida joogiveetöötluse ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Toetust antakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest ja taotlust esitades tuleb arvestada, et projekti abikõlblike kulude suurus peab olema vähemalt 500 000 eurot.
Abikõlblikkuse periood on 31. detsember 2015.

MIKS TAOTLEDA JUST NÜÜD?

-          Meetmes on kasutamata vahendeid ca 15-20 miljonit eurot ja ehitushinnad on täna soodsad.

o   Valdav osa perioodil 2007-2013 EL struktuurivahenditest rahastatud objektidest on valmis või tööd kohe lõppemas, seetõttu lisandub eelarvesse ka nende projektide kasutamata summad.

-          Rahastamistingimused on teada.

o   Uue, 2014-2020 EL rahastamisperioodi, meetmed ei ole veel avanenud, mistõttu ei ole täna selged ka projektidele seatavad tingimused.

-          Taotlust varem esitades on suurem tõenäosus toetust saada. Taotlusi saab esitada kuni 1. augustini 2014, aga kuna tegemist on vooruga, kus taotlusi hinnatakse esitamise järjekorras, siis kiirematel taotlejatel on suuremad võimalused oma projektidele rahastust saada.

Erinevalt varasematest taotlusvoorudest, mil toetust sai küsida ka kohalik omavalitsus, saavad nüüd taotluse esitada vaid vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele.

Käimasolevas taotlusvoorus ei toetata reoveepuhastite ehitamist ja rekonstrueerimist ega ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamiseks vajalike eriotstarbeliste liiklusvahendite ostmist.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus nr 34 https://www.riigiteataja.ee/akt/122052014006, ning 25. mail jõustunud uuendused https://www.riigiteataja.ee/akt/122052014003.

Uuendused puudutavad toetuse saajat, toetatavaid tegevusi ja abikõlblikke kulusid. Muus osas taotlejate jaoks määrus ei muutu. Taotluste menetlemine toimub sarnaselt II taotlusvooruga.

Lisainfot saab KIKi kodulehelt või KIKi veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaalt tiiu.noormaa@kik.ee, telefon 627 4121.

 

22.mail toimus Balti vee-ettevõtjate konverents

BALTIC WATER WORKS CONFERENCE 2014    

May 22, 2014

Liepaja, Latvia

PROGRAM

9.00-17.30     Conference plenary sessions at Liepaja Olympic Centre

9.00-18.30     Exhibitions of Sponsors

 Agenda:

9.00-10.00     Registration and welcome coffee

10.00-10.10   Opening ceremony – Baltic Water Works associations’ welcomes (Latvia, Estonia, and Lithuania)

10.10-10.20   Welcome from Liepaja City Council

 Plenary:

10.20-10.55   EU co-financing in water sector 2007-2014 – lessons learned, benefits, future needs-Ms. Zanda Krukle, The Ministry of Environment and regional development of Latvia

10.55-11.15   Sponsor presentation:”Pipelife Eesti“(Estonia) – innovations and challenges

11.15-11.45   Lithuanian water law, legal act system in all levels-Mr.Linas Vilys, Lithuanian water suppliers association, lawyer

11.45-12.15   Public water supply and sewerage act as basic law for water management in Estonia – Mrs Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ unit manager, the deputy chairman of the EVEL Board

12.15-13.30 Lunch

13.30-13:55  Sponsor presentation: “EvoPipes” (Latvia)

13.55-14.30   Economic growth in the water sector of Latvia, impact of EU financing.Mr. Jurijs Spiridonovs, deputy state secretary of the Ministry of Economics’ of Latvia

14.30-14.50EU financing in water sector of Estonia: results and future activities for 2014-2020-Ms.Reeda Kaal, Project Bureau, Water Department, Ministry of the Environment of Estonia

14.55-15.15   EU financing in water sector of Lithuania: results and future activities for 2014-2020-Mr.Bronius Miežutavičius, Lithuanian water suppliers association, president

15.15-15.30   Discussion, questions – EU legal acts and financing

15.30-15.50 Coffee

15.50-16.10 Sponsor presentation: “Wavin Baltic” (Lithuania)

16.10-16.30   Baltic benchmarking co-operation as idea to strengthen the sustainability of the water companies in Latvia, Estonia and Lithuania- Ms. Evelyn Hekk, head of the EVEL benchmarking working group of Estonia

16.30-16.50   Future in sludge to energy plans – lessons learned. Mr.Vidmantas Puodžiūnas, Lithuania, Vilnius water company

16.50-17.10   Education, base for future water companies needs and suistanability. LWWWWA, Mr. Sandis Dejus

17.15-17.30   Discussion, questions

17.30-17.35   Closure ceremony

20.00- 24.00 Official dinner at Europa City Amrita hotel

Kõik konverentsi esitlused leiate SIIT.

 

 

 

PRS/EVEL praktiline seminar 29.mail 2014

29. mail algusega kell 11 korraldab EVEL uus liige Pipe Renovation Systems OÜ http://www.prs.ee koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga praktilise seminari  

„TORUSTIKE EHITAMISE JA RENOVEERIMISE UUED TEHNOLOOGIAD”

Seminar toimub AS Tallinna Vesi suures saalis Järvevana tee 3.

Seminaril räägitakse sellest, kuidas amortiseerunud torustikele uus elu sisse puhuda; kuidas torude eluiga oluliselt pikendada; kuidas puurida kivipinnases  ja isevoolseid torustikke.

SEMINARI AJAKAVA:

10.30 Kogunemine. Kohv ja suupisted
11.00 Seminari avamine Ülevaade PRSi tegemisest
(Janno Kell, Pipe Renovation Systems OÜ)
11.15 Torustike elutsükli juhtimine: kuidas saada torustikud
kontrolli alla, pikaaegne majanduslik ja tehniline
juhtimine / teadlikkus (Sakari Kuikka, PRS Finland OY)
12.15 Sukatamine – toru ehitus või uuendamine
(Jussi Kuikka, PRS Finland OY)
13.00 Lõuna
14.00 Kivipuurimine. Praktiline esitlus
Tallinna Veepuhastusjaama territooriumil
14.15 Torustike puurimine – täpisteadus või mustkunst?
Kivi- ja horisontaalpuurimine (Aleksander Nõoma,
Melker Baltik OÜ)
15.00 Vasarpuurimine – puurimine kivis, teede ületused
ja isevoolsed torustikud (Kimmo Juvani, Geonex OY)

Võimalus külastada AS Tallinna Vesi / Watercom sukatamise töömaad.

Osavõtust palume teada anda hiljemalt 23.05.14 telefonil +3725043172 Janno Kell või e-maililga aadressile janno.kell@prs.ee 

EVEL ÜVVK koolitus kevad 2014

Kutsume kõiki huvilisi traditsioonilisele evelÜVVK koolitusele, mis toimuvad sel kevadel vaid kahes kohas:
* esmaspäeval 26.mail Tartu Veevärgis
* teisipäeval 27.mail Tallinnas Järvevana tee 3 Ülemiste veepuhastusjaamas

Koolitus „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus)“ Kevad 2014

PÄEVAKAVA

26. mai 2014 TARTU (AS Tartu Veevärk, Tähe 118)
27. mai 2014 TALLINN (Järvevana tee 3)

10.00 – 10.30 Kogunemine, tervituskohv

10.30 – 12.00 Tee ja teetööde kvaliteedinõuded – Ülevaade + põhjalikumalt kaevetööde järgsest katendi taastamisest;
Teised teemad (ehitusseadustiku teede osa, tee projekteerimise normide muudatus, teehoiutööde tegevusload, tee-ehitusmaterjalide määrus jms); Tee projektile esitatavad nõuded.
Lauri Künnapuu, Teedetalitus,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Tartu)
Sulev Puumeister, omanikujärelevalve, AS Tallinna Vesi (Tallinn)

 12.00 – 13.00 Veemajanduse valdkonna rahastamine ja areng
- EL 2014+ kavandatud meetmed;
- KIK rahastamise üldpõhimõtted (uus teema: jääkreostuse grupierand);
- reoveepuhastite tõhususe hindamise töö lühitutvustus;
- reoveekogumisalade ülevaatamine üle 2000 ie (2014. a) ja alla 2000 ie (2015. a) reoveekogumisaladel;
- veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme V taotlusvoor;
- ülevaade asulareoveepuhastamise direktiivi nõutete täitmisest 2010 ja 2012.
Rita Jürmann (Tartu) ja Peep Siim (Tallinn), Keskkonnaministeerium

 13.00 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.30 Veehinna kooskõlastamise praktika – kogemused, tähelepanekud
Klarika-Siegel Lorvi, Konkurentsiamet

14.30 – 15.30 Veeohutuse plaan – mis ja milleks? Joogivee kvaliteedi olukorrast
Knut Tamm, Terviseamet

15.30– 16.00 Arutelu

Koolituse eesmärgiks on ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks.

Osavõtutasu: 15 (sh käibemaks), sisaldab koolituspäeva, kohvi- ja lõunapausi.

Palun registreeruge hiljemalt 21 maiks aadressil evel@evel.ee märkides ära: 
- kas osalete Tartus või Tallinnas
- osaleja nimi, mis asutusest/ettevõttest ja e-posti aadress 


Seminar vaakumkanalisatsioonist

EVKIS-e ja EVEL-i koostöös toimub neljapäeval, 05.06.2014 seminar vaakumkanalisatsioonist. Seminari kava leiate SIIT.

Lisaks seminarile on huvilistel võimalik eelnevalt külastada 30.05.2014 ehitusjärgus olevat vaakumkanalisatsiooni Väänas. Töömaa külastus toimub eelregistreerimise alusel. Eelregistreerimine on avatud kuni 23.05.2014. Töömaa külastusega seotud transpordikulud katab osaleja, võimalusel võtta kaasa kollane ohutusvest. Kogunemine toimub Vääna-Jõesuus Klooga mnt ja Puraviku tee ristumiskohas kell 13.00.

Asukoht: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=520839.8,6588425.6&zoom=443.314376054681&LANG=1

Mõlemale üritusele palume registreeruda Veebiregistreering

EVKIS-esse ja EVEL-isse mitte kuuluvatel osalejatel palume saata osalemistasu arve koostamiseks maksja nimi, aadress, registreerimisnumber ja vastutava inimese kontaktid info@evkis.ee.