Eesti Vee-ettevõtete Liit

asutati 1995. a 11 vee-ettevõtte poolt. EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 41 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

EVELi eesmärgiks on kaasa aidata liidu liikmete tehnilis-majandusliku taseme tõstmisele ja ühistegevuste arendamisele, esindada ja kaitsta liikmete huve valitsemisasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada kontakte ja koostööd Eesti ja teiste riikide vastavate organisatsioonidega. EVEL strateegia 2012-2016

Uue reoveepuhasti avamine Paides 19.08.2014 Sügav kummardus veekäitlejatele Kraanivesi väärib usaldust